Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen 2018-2023

Evalueringsprosjektet utføres på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet av NORCE Samfunn i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen.

 

Rammeplanen er det sentrale styringsdokumentet for barnehagenes virksomhet, og barnehageeiere og kommunen som lokal barnehagemyndighet skal sammen med den enkelte barnehagen tilpasse rammeplanen lokalt. Prosjektet har to hoveddeler. For det første skal vi undersøke hvordan rammeplanen forstås og gjennomføres i barnehagen gjennom casestudier i barnehager i ulike deler av landet og spørreundersøkelser til barnehagestyrere/ledere. For det andre skal vi undersøke strukturene rundt barnehagen, slik som politiske dokumenter, nasjonale veiledninger, fylkesmannens og kommunens rolle, samt ulike barnehageeiere. Her vil vi gjennomføre analyser av dokumenter, spørreskjemaundersøkelser og intervjuer.