Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen 2018-2023


Evalueringsprosjektet utføres på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og gjennomføres av NORCE Samfunn i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen (Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Institutt for pedagogikk).

Rammeplanen er det sentrale styringsdokumentet for barnehagenes virksomhet, og barnehageeiere og kommunen som lokal barnehagemyndighet skal sammen med den enkelte barnehagen tilpasse rammeplanen lokalt. Når vi undersøker implementeringen er vi både interessert i hvilke planer og strategier som blir laget og hvordan hele organisasjonen omsetter nye ideer, teori og visjoner til praksis. 

Evalueringen har fire hovedproblemstillinger:
  • Hvordan fortolker sentrale aktører målsetningene med den reviderte rammeplanen og hvordan erfarer de implementeringsprosessen? 
  • Hvordan arbeider aktører på ulike nivå for å implementere rammeplanen?
  • Hvordan ivaretar barnehagene samiske rettigheter som er formulert i rammeplanen?
  • Hvordan legger barnehagen til rette for at barna kan få en trygg og god overgang til, innad i og fra barnehagen?

Evalueringen skal ta utgangspunkt i ulike datakilder og metoder, både kvantitative og kvalitative:
  • Spørreundersøkelse til alle kommuner
  • Spørreundersøkelse til styrer/daglig leder i alle barnehager
  • Casestudier i barnehager
  • Difis innbyggerundersøkelse
  • Policydokumenter og lokale planer og strategier
  • Intervjudata med nøkkelinformanter på nasjonalt nivå, kommunalt nivå og regionalt nivå, inkludert barnehageeiere 

Figuren under gir en skjematisk oversikt over prosjektets problemstillinger, arbeidspakker (WP), metoder og datagrunnlag.