Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen 2018-2023

Evalueringsprosjektet utføres på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet av NORCE Samfunn i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen.

Hva betyr den nye rammeplanen for barnehagen? Dette er noe av det vi undersøker i evalueringen av ny rammeplan, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Prosjektet gjennomføres av forskere ved NORCE Samfunn i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen. Her publiserer vi nyheter fra evalueringsprosjektet.

Hva betyr en ny rammeplan for barnehagen?
I evalueringsprosjektet undersøker vi dette gjennom to hoveddeler. For det første undersøker vi hvordan rammeplanen forstås og gjennomføres i barnehagen. For å svare på dette gjør vi casestudier av barnehager i ulike deler av landet, og gjennomfører spørreundersøkelser til barnehagestyrere/-ledere. For det andre undersøker vi strukturene rundt barnehagen. Her undersøker vi politiske dokumenter, nasjonale veiledninger, rollene til fylkesmannen og kommunen, og ulike barnehageeiere (både offentlige og private). Dette gjør vi gjennom å analysere dokumenter, spørreskjemaundersøkelser og intervjuer. Nærmere informasjon om forskningsprosjektet ligger ute her.
Ett barn står på en rød stol.

Siste nytt fra prosjektet

Webinar om evaluering av ny rammeplan

03.06.2022 15:28, Webinar om evaluering av ny rammeplan

Ny artikkel i Barnehagefolk: Faglige hierarkier og verdivalg

25.04.2022 13:39, Ny artikkel i Barnehagefolk: Faglige hierarkier og verdivalg

Nytt bokkapittel om kvalitetsmål og brukartilfredsheit i barnehagen

25.04.2022 13:15, Nytt bokkapittel om kvalitetsmål og brukartilfredsheit i barnehagen

Siste publikasjoner

resize_565x791_book_40_cover_nb_NO

Ny bok: Fra "bør" til "skal" Rammeplan for barnehagen i et implementeringsperspektiv

26.01.2024 11:14, Ny bok: Fra "bør" til "skal" Rammeplan for barnehagen i et implementeringsperspektiv

Artikkel om samisk kultur og mangfold i barnehagen publisert i European Educational Research Journal

26.01.2024 11:12, Artikkel om samisk kultur og mangfold i barnehagen publisert i European Educational Research Journal

Nytt bokkapittel om kvalitetsmål og brukartilfredsheit i barnehagen

25.04.2022 13:36, Nytt bokkapittel om kvalitetsmål og brukartilfredsheit i barnehagen
Seks barn og en barnehagelærer sitter rundt et bord og leker med tegnesaker.
Hva er en rammeplan?
Rammeplanen er det sentrale styringsdokumentet for alle barnehagers virksomhet og praksis. Rammeplanen stiller krav til barnehagens innhold og oppgaver, og har likhetstrekk med læreplaner. Den nye rammeplanen kom i 2017. Rammeplanen utfyller barnehageloven, og er en forskrift fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Rammeplanen legger også vekt på lokal tilpasning. Dette betyr at barnehageeiere og kommunen, som lokal barnehagemyndighet, sammen med den enkelte barnehagen, skal tilpasse rammeplanen lokalt.