Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen 2018-2023

Evalueringsprosjektet utføres på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet av NORCE Samfunn i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen.

Hva betyr den nye rammeplanen for barnehagen? Dette er noe av det vi undersøker i evalueringen av ny rammeplan, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Prosjektet gjennomføres av forskere ved NORCE Samfunn i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen. Her publiserer vi nyheter fra evalueringsprosjektet.

Hva betyr en ny rammeplan for barnehagen?
I evalueringsprosjektet undersøker vi dette gjennom to hoveddeler. For det første undersøker vi hvordan rammeplanen forstås og gjennomføres i barnehagen. For å svare på dette gjør vi casestudier av barnehager i ulike deler av landet, og gjennomfører spørreundersøkelser til barnehagestyrere/-ledere. For det andre undersøker vi strukturene rundt barnehagen. Her undersøker vi politiske dokumenter, nasjonale veiledninger, rollene til fylkesmannen og kommunen, og ulike barnehageeiere (både offentlige og private). Dette gjør vi gjennom å analysere dokumenter, spørreskjemaundersøkelser og intervjuer. Nærmere informasjon om forskningsprosjektet ligger ute her.
Ett barn står på en rød stol.

Siste nytt

I media: Samiske perspektiv i barnehagen

I media: Det samiske språket er truet

Kickoff-konferanse: Barnehager mot 2030

Siste publikasjoner

Foreldrevurderingar og ny rammeplan

Underveisrapport

Seks barn og en barnehagelærer sitter rundt et bord og leker med tegnesaker.
Hva er en rammeplan?
Rammeplanen er det sentrale styringsdokumentet for alle barnehagers virksomhet og praksis. Rammeplanen stiller krav til barnehagens innhold og oppgaver, og har likhetstrekk med læreplaner. Den nye rammeplanen kom i 2017. Rammeplanen utfyller barnehageloven, og er en forskrift fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Rammeplanen legger også vekt på lokal tilpasning. Dette betyr at barnehageeiere og kommunen, som lokal barnehagemyndighet, sammen med den enkelte barnehagen, skal tilpasse rammeplanen lokalt.